Redovna godišnja Skupština Bosnalijeka d.d.

 
U skladu sa odredbama Člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15) i Člana 48. stav (1) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 1022/17 od 27.04.2017. godine, objavljuje se: 

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 
DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

IDATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Saziva se Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., za dan 23.05.2017. godine sa početkom u 10:00 sati. Zasjedanje Skupštine održat će se u prostorijama na adresi sjedišta društva Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, 71000 Sarajevo.

II DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela Skupštine
  a) Izbor predsjednika skupštine
  b) Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o prodaji vlastitih dionica Društva
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine Društva
7. Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
8. Donošenje odluke o pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
9. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno
11. Donošenje odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva

III RADNA TIJELA SKUPŠTINE

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine. 

Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu:
  • Zlatan Pilipović, predsjednik
  • Aida Kosović, član
  • Mujesira Raonić, član

U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su:
  • Arman Pezo
  • Amela Lerić

Zapisnik o radu Skupštine vodit će vršioc dužnosti sekretara Društva ili druga ovlaštena službena osoba. 

IVPRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

1. Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine
2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Prijedlog odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu
4. Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu
5. Prijedlog odluke o prodaji vlastitih dionica Društva
6. Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine Društva
7. Prijedlog odluke o prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
8. Prijedlog odluke o pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
9. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
10. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno
11. Prijedlog odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva

VPOSTUPAK PRIJAVLJIVANJA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. 
Dioničar i/ili punomoćnik dioničara koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, tj. najkasnije do 20.05.2017. godine do 10:00 sati. Prijava se podnosi u pisanoj formi neposrednom predajom preko protokola na adresi sjedišta Društva, ili preporučenom poštom ili telefaksom (na broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (posredstvom E-mail adrese: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com).
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjerena punomoć, uz identifikacioni dokument dioničara i punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol na adresi sjedišta Društva ili putem preporučene pošte, telefaksom i/ili putem elektronske pošte (E-mail adrese: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com), najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, tj. najkasnije do 20.05.2017. godine do 10:00 sati. Punomoćnik je dužan original ovjerene punomoći dostaviti najkasnije na samoj Skupštini odnosno neposredno prije početka vremena određenog za početak zasjedanja Skupštine, a prilikom prijavljivanja punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju Skupštine kod Odbora za glasanje.
Svaki dioničar i/ili punomoćnik, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početaka zasjedanja Skupštine, dužan je Odboru za glasanje odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju. 
Obrazac prijave i punomoći dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva www.bosnalijek.ba

VI GLASANJE NA SKUPŠTINI

Glasanje na Skupštini će se vršiti putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke i/ili imena kandidata prilikom izbora organa Društva.

VII PRIJEDLOZI DIONIČARA ZA SKUPŠTINU

Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo u pisanoj formi predložiti izmjene i/ili dopune dnevnog reda i prijedloge odluka za Skupštinu, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 5 % dionica sa pravom glasa može predložiti jednog ili više kandidata za članove Nadzornog odbora Društva do ukupnog broja kandidata, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja.
Pisani prijedlog kandidate za članove Nadzornog odbora Društva mora sadržavati sve potrebne informacije o predloženim kandidatima, sa priloženim dokazima o stručnoj spremi i profesionalnom iskustvu kandidata (diplome, potvrde, uvjerenja, certifikati i slično) u originalu i/ili ovjerenoj kopiji, kojima se dokazuje da kandidat ispunjava sve uslove iz Člana 70. stav (2) Statuta Bosnalijeka d.d.  

Uz pisani prijedlog za svakog kanidata potrebno je priložiti i odgovarajuća uvjerenja u originalu ne starija od 3 mjeseca, kojima se dokazuje da prijedlog za svakog kandidata pojedinačno nije u suprotnosti sa odredbama Člana 248. stav (1) tačka a) i b) Zakona o privrednim društvima.

Prilikom podnošenja pisanog prijedloga kandidata, predlagač je dužan dostaviti i pisanu izjavu svakog kandidata o prihvatanju kandidature u originalu, zajedno sa izjavom o isključenju konkurencije i nepostojanju sukoba interesa sa Društvom, u skladu sa Zakonom i odredbama Člana 70. stav (5) tačka b) Statuta Bosnalijeka d.d. 

U slučaju da je kandidat predložen za člana Nadzornog odbora Društva strani državljanin, uz pisani prijedlog moraju se priložiti naprijed navedena dokumenta odnosno isprave i uvjerenja u originalu ili u ovjerenoj kopiji, legaliziranim Apostilom, koji nisu stariji od 3 mjeseca, zajedno sa prevodom istih dokumenata od strane ovlaštenog sudskog tumača, na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, s tim da prevod odnosno potpis i pečat sudskog tumača bud nadovjereni od strane nadležnog suda na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Ukoliko je predlagač kandidata za članove Nadzornog odbora Društva domaće ili strano pravno lice, pored svega navedenog, uz pisani prijedlog domaće pravno lice mora dostaviti i aktuelni izvod iz nadležnog sudskog registra u originalu ili ovjerenoj kopiji, koji nisu stariji od 3 mjeseca, a strano pravno lice mora dostaviti odgovarajući izvod iz nadležnog registra trgovačkih društava prema svom domicilu odnosno registriranom glavnom sjedištu društva, u originalu ili ovjerenoj kopiji, legaliziranim Apostilom, koji nisu stariji od 3 mjeseca, zajedno sa prevodom istih dokumenata od strane ovlaštenog sudskog tumača, na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, s tim da prevod odnosno potpis i pečat sudskog tumača budu nadovjereni od strane nadležnog suda na teritoriji Bosne i Hercegovine.

U slučaju da pisani prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora Društva ne sadrži sve naprijed navedene informacije i/ili uz pisani prijedlog nisu podnesene izjave kandidata o prihvatanju kandidature i originalu, zajedno sa izjavom o isključenju konkurencije i nepostojanju sukoba interesa sa Društvom, i/ili nisu podneseni naprijed navedeni dokumenti i/ili isprave i/ili uvjerenja, takvi prijedlozi će se smatrati nepotpunim i neće se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Konačne liste kandidata za članove Nadzornog odbora Društva.
Pisani prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora Društva podnosi se Društvu u originalu direktno putem protokola u sjedišu Društva i/ili preporučenom poštom, najkasnije do 06.05.2017. godine.

VIII UVID U MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, koji je podnio prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, kao i svi ostali dioničari Društva, imaju pravo uvida u sve materijale, izvještaje i prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju naprijed navedenih dokumenata. Uvid u sve materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u sjedištu društva Bosnalijek d.d., ul. Jukićeva 53, Sarajevo, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu. Za obradu zahtjeva za uvid odnosno kopiranje materijala, ovlašten je vršioc dužnosti sekretara Društva, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala.

Predsjednik                      
Nadzornog odbora                  
Edin Dizdar                       
 

› PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
  DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. SAZVANE ZA DAN 23.05.2017. GODINE

› PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE DIONIČARA U RADU I ODLUČIVANJU REDOVNE GODIŠNJE
  SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. SAZVANE ZA DAN 23.05.2017. GODINE
 
 
› IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA (SASE)

juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%