Okolinska odgovornost

Odgovornost prema prirodi, zdravlju i sigurnosti

Odgovornost prema zdravlju i sigurnosti

S obzirom na specifičnosti farmaceutske industrije u pogledu postojanja rizika za zdravlje i sigurnost zaposlenika u obavljanju radnih zadataka, Bosnalijek je u skladu sa standardom ISO 45001:2018 razvio i implementirao sistem sigurnosti u cilju upravljanja rizicima i njihovog umanjivanja putem preventivnih mjera. Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu je uveden, implementiran i certificiran u Bosnalijeku 2006. godine. ISO 45001:2018 pruža zaštitu zaposlenima kod sistematskog pristupa identifikaciji opasnosti i upravljanju rizicima, doprinosi zdravijoj i sigurnijoj radnoj okolini, smanjuje nesreće i probleme zaštite zdravlja na radu, te doprinosi smanjenju gubitaka izazvanih bolestima i povredama zaposlenih. Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mjestu, čiji je cilj i fokus preventivno djelovanje. Tansparentan i efektivan proces zaštite i sigurnosti zaposlenih na radu omogućuje djelotvornu komunikaciju i saradnju Bosnalijeka s nadležnim institucijama.
 

Odgovornost prema okolini

Bosnalijek je svoju odgovornost prema okolini definirao dokumentom Okolinska usmjerenja, a sistem zaštite okoline integrirao u cjelokupni sistem kvaliteta. Svoju odgovornost prema okolini i sistem zaštite okoline zasnovao je na poštovanju zakonskih zahtjeva, dokumentiranosti svih procedura, monitoringa i izvještavanja i u konačnici sve potvrdio certifikacijom u skladu sa standardom ISO 14001. Odnos prema okolini baziran je na svijesti o utjecaju Bosnalijekovih operacija na okolinu, kontinuiranim poboljšanjima u svakodnevnoj radnoj praksi, korištenjem niskoemisionih tenologija, ekonomičnosti korištenja resursa, saradnji sa ostalim subjektima na očuvanju okoline, transparentnosti internih aktivnosti, komunikaciji sa okruženjem i društveno odgovornim poslovanjem. Bosnalijekovo opredjeljenje ka održivom razvoju i ciljevi u zaštiti okoline su dugoročni, zahtijevaju kontinuirane aktivnosti, stručne kadrove i značajna sredstva. Stoga se godišnjim planovima preciziraju okolinski ciljevi i projekti čijom se realizacijom vrši stalna kontrola, poboljšanja i sve veća zaštita okoline. Ulaganjem u niskoemisione tehnologije u skladu sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima ISO 14001 osigurava se smanjenje emisije u zrak, reducira emitiranje buke u okoliš, a izgradnjom i puštanjem u rad postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda osigurava njihovo prečišćavanje prije ispuštanja u recipijent. Slijedeći svoju okolinsku politiku, Bosnalijek je uspostavio integralni sistem upravljanja otpadom, karakterističnim za farmaceutsku industriju. Sistem upravljanja otpadom obuhvata i Plan upravljanja otpadom koji je baziran na zakonskim zahtjevima i standardu ISO 14001, a provodi se upotrebom internih procedura i uputstava. Planiranim monitoringom osigurava se nadzor svih aktivnosti koje mogu utjecati na okoliš. Monitoring se provodi primjenom Plana monitoringa koji je usklađen sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima standarda ISO 14001, a o rezultatima monitoringa redovno se podnose izvještaji svim relevantnim institucijama. Okolinska dozvola je integralni pravni dokument – upravni dokument kojim se propisuju mjere zaštite svih okolinskih aspekata: vode, zraka, zemlje/tla i ostalog, u cilju postizanja visokog nivoa okolinske zaštite.
 

Sistem kvaliteta

U svom višedecenijskom poslovanju Bosnalijek je opredijeljen za dosljednu primjenu kvaliteta u svim poslovnim operacijama i procesima. Na ovaj način proizvodi lijekove vrhunskog kvaliteta i svrstava se u međunarodno konkurentne farmaceutske kompanije. Kontinuirano usavršavanje, pažljiva analiza i brižljivo planiranje temeljni su principi Bosnalijekovog poslovanja. Trajna orijentiranost prema kupcima, čije se potrebe prate i analiziraju s posebnom pažnjom, rezultira širokim asortimanom lijekova prilagođenim korisnicima. Sistem kvaliteta Bosnalijeka u potpunosti je usklađen s nacionalnim i međunarodnim zakonskim propisima i standardima Dobre proizvodne prakse, što opravdava očekivanja naših korisnika, partnera i regulatornih tijela. Aktivnim učešćem svih zaposlenika u njihovom području rada, razvojem visokog nivoa educiranosti i zadovoljstva, provjeravanjem i verificiranjem postupaka i procesa Bosnalijek osigurava kvalitet, sigurnost i efikasnost svojih proizvoda. Kontinuirano poboljšavanje kvaliteta proizvoda osnovni je cilj Bosnalijekovog sistema, bez obzira na stepen životnog vijeka proizvoda. Ključni temelj Bosnalijekovog uspjeha i poslovne politike je integrirani sistem upravljanja usklađen sa međunarodnim standardima Dobre proizvodne prakse u proizvodnji lijekova i medicinskih proizvoda, ISO 9001; ISO 14001;  ISO 45001; i ISO 13485; nacionalnim zakonima i pravilnicima te regulativom zemalja u koje plasiramo naše proizvode.
Povezani linkovi

mart 22. 2023 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%