Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.

U skladu sa odredbama člana 48. stav (1) i (2) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15), na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. broj: 1240/21 od 27.04.2021. godine, objavljuje se:

 

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

 

I              DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

 

Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. zakazuje se za 27.05.2021. godine u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu, sa početkom u 12:00 sati (u daljem tekstu: Skupština).

 

II            DNEVNI RED SKUPŠTINE

 

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1.      Izbor radnih tijela Skupštine

-        Izbor predsjednika Skupštine

-        Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2.      Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu sa finansijskim izvještajina,  izvještajem vanjskog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.      Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu

4.      Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2021. godinu

5.      Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

6.      Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora pojedinačno

7.      Donošenje odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora

 

III                          RADNA TIJELA SKUPŠTINE

 

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Amer Ćosibegović, predsjednik i Nedim Vrtić i Amina Demirović, članovi. U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su: Nermina Krehić i Aida Kereš. Zapisnik o radu Skupštine vodiće Sekretar Društva ili druga ovlaštena službena osoba.

 

IV           PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

 

Za Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

1.      Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine

2.      Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.      Prijedlog odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godnu

4.      Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijeka d.d. za 2021. godinu

5.      Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

6.      Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora pojedinačno

7.      Prijedlog odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora

 

V             PRAVO UČEŠĆA I PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari, odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar ili njegov zakonski zastupnik odnosno punomoćnik dioničara, koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, t.j. zaključno sa 24.05.2021. godine. Prijava se može podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu Bosnalijek d.d., Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com). Obrasce prijava dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba). Za dioničare domaća pravna lica uz prijavu se mora dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenoj kopiji. Za dioničare strana pravna lica uz prijavu se mora dostaviti izvod iz nadležnog domicilnog Registra kompanija ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiva registracija kompanije i lica ovlaštena za zastupanje, ne stariji  od 3 mjeseca u originalu ili u ovjerenoj kopiji, koji moraju biti legalizirani u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. 

Prijava se može podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu Bosnalijek d.d., Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com). Obrasce prijava dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba)

 

VI           PRAVO UČEŠĆA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PUTEM PUNOMOĆNIKA

 

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili preko zakonskog zastupnika i/ili punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, daje se nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje dioničara pravnog lica i punomoćnika i biti ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili notara. Za dioničare strana pravna lica Punomoć mora biti legalizirana u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Ovjerena punomoć, uz identifikacioni dokument dioničara odnosno njegovog zaskonskog zastupnika i/ili punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na adresu: Bosnalijek d.d., ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com), zaključno sa datumom za podnošenje prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, tj. zaključno sa 24.05.2021. godine. Zakonski zastupnik i/ili punomoćnik dioničara je dužan original ovjerene punomoći neposredno predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, a za dioničare pravna lica neophodno je uz punomoć predati i Aktuelni izvod iz sudskog registra i/ili drugog nadležnog Registra kompanija domicilne države, u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenoj kopiji, koji u slučaju stranog dioničara mora biti legaliziran u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Punomoć izdata za ovu Skupštinu važi i u slučaju ponovnog sazivanja redovne godišnje Skupštine Društva. Obrasce punomoći dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba)

 

VII         REGISTRACIJA I GLASANJE NA SKUPŠTINI

 

Preporučuje se dioničarima odnosno zakonskim zastupnicima i punomoćnicima dioničara, koji žele učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije vremena određenog za početaka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i registracije. Svaki dioničar i punomoćnik dioničara dužan je prilikom registracije Odboru za glasanje predočiti validnu/važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet dioničara i punomoćnika dioničara, te valjanost ovlašćenja odnosno punomoći i izvoda iz Sudskog ili drugog nadležnog Registra kompanija domicilne države. Glasanje na Skupštini obavlja se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke i/ili imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine i organa Društva, s tim da Skupština može na odlučiti da se izbor radnih tijela Skupštine vrši putem „aklamacije" odnosno dizanjem ruku.

 

VIII        PRIJEDLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA

 

Dioničari i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, pismeno predložiti izmjene i/ili dopune Dnevnog reda zajedno sa prijedlozima odluka Skupštine. Pisani prijedlozi za izmjene i/ili dopune Dnevnog reda, sa prijedlozima odluka, dostavljaju se Nadzornom odboru Društva putem preporučene pošte na adresu Bosnalijek d.d., Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., ili direktno putem protokola Društva, najkasnije 8-og dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu.

 

IX           PRIJEDLOZI KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

 

Dioničari i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu, pisanim putem predložiti kandidate za članove Nadzornog odbora. Pisani prijedlozi moraju sadržavati sve potrebne informacije, isprave i drugu dokumentaciju kojima se dokazuje da predloženi kandidati ispunjavaju sve uslove za vršenje dužnosti člana Nadzornog odbora predviđene pozitivnim propisima Federacije BiH i relevantnim odredbama važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. Pravne osobe u svojstvu ovlašćenih dioničara, moraju uz pisani prijedlog priložiti Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca, u originalu ili ovjerenoj kopiji, a ovlašćeni dioničari fizičke osobe moraju uz pisani prijedlog priložiti kopiju osobne/ lične karte. U slučaju da pisani prijedlog kandidata podnose strani diončari, sve isprave i druga dokumentacija moraju biti na odgovarajući način legalizirane u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Pisani prijedlozi kandidata dostavljaju se direktno Društvu putem protokola i/ili putem preporučene pošte na adresu Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., uz napomenu da svi prijedlozi moraju prispjeti u Društvo najkasnije 8og dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu.

 

X             UVID U MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

 

Od dana objavljivanja ovog Obavještenja, svi dioničari, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici imaju pravo izvršiti uvid u listu dioničara, uvid u finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te uvid u sve druge isprave i materijale  koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u Dnevni red Skupštine. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju naprijed navedenih dokumenata. Uvid u sve navedene isprave i materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 10:30 do 14:30 sati u sjedištu društva Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva 53., zaključno sa 24.05.2021. godine. Za obradu zahtjeva za uvid odnosno kopiranje materijala, ovlašten je Sekretar Društva ili druga ovlaštena osoba, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala.

 

                                                                                                                             NADZORNI ODBOR DRUŠTVA 

/uimages/skupstina2021/Prijava_Fizicke_osobe_Redovna_Skupstina2021.doc 
/uimages/skupstina2021/Prijava_Pravne_osobe_Redovna_Skupstina2021.doc

/uimages/skupstina2021/Punomoc_Fizicke_osobe_Redovna_Skupstina2021.doc
/uimages/skupstina2021/Punomoc_Pravne_osobe_Redovna_Skupstina2021.doc

/uimages/skupstina2021/Izvjestaj_o_dogadjaju_koji_bitn_utice_na_finansijsko_poslovanje_emitenta2021.pdf
juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%