OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

I              DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

 

Saziva se redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. za dan 30.06.2022. godine, sa početkom u 11:00 sati (u daljem tekstu Skupština).

 

Skupština će se održati u prostorijama na adresi sjedišta Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu.

 

II            DNEVNI RED SKUPŠTINE

 

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

 

1.      Izbor radnih tijela Skupštine

-        Izbor predsjednika Skupštine

-        Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2.      Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu sa finansijskim izvještajina,  izvještajem vanjskog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.      Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2021. godinu

4.      Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2022. godinu

 

III          RADNA TIJELA SKUPŠTINE

 

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu Amer Ćosibegović, predsjednik, Nedim Vrtić i Nermina Krehić, članovi. Zapisnik o radu Skupštine vodiće sekretar Društva ili druga ovlaštena službena osoba.

 

IV           PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

 

Za Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

 

1.      Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine

2.      Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.      Prijedlog odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2021. godnu

4.      Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijeka d.d. za 2022. godinu

 

V             PRAVO UČEŠĆA I PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari, odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar ili njegov zakonski zastupnik odnosno punomoćnik dioničara, koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, t.j. zaključno sa 26.06.2022. godine. Prijava se može podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu Bosnalijek d.d., Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (na E-mail adresu: Amer.Cosibegovic@Bosnalijek.com). Obrasce prijava dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba). Za dioničare domaća pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenoj kopiji. Za dioničare strana pravna lica uz prijavu se mora dostaviti izvod iz nadležnog domicilnog registra kompanija ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiva registracija kompanije i lica ovlaštena za zastupanje, ne stariji  od 3 mjeseca u originalu ili u ovjerenoj kopiji, koji moraju biti legalizirani u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima.

 

VI           PRAVO UČEŠĆA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PUTEM PUNOMOĆNIKA

 

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili preko punomoćnika odnosno zakonskog zastupnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu dati nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave sa ovjernim potpisom dioničara – vlastodavca, na kojoj se nalazi i potpis punomoćnika. Punomoć za zastupanje dioničara pravnog lica mora biti izdata i potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, te ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili notara, u kojoj je potvrđen identitet i svojstvo izdavatelja punomoći. Za dioničare strana pravna lica punomoć mora biti ovjerena i legalizirana u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Ovjerena punomoć, uz identifikacioni dokument dioničara odnosno njegovog zakonskog zastupnika i/ili punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na adresu: Bosnalijek d.d., ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (na E-mail adresu: Amer.Cosibegovic@Bosnalijek.com), najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, tj. zaključno sa 26.06.2022. godine. Punomoćnik dioničara je dužan original ovjerene punomoći neposredno predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, a za dioničare pravna lica neophodno je uz punomoć predati i Aktuelni izvod iz sudskog registra i/ili drugog nadležnog Registra kompanija domicilne države, u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenoj kopiji, koji u slučaju stranog dioničara mora biti legaliziran u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Punomoć izdata za ovu Skupštinu važi i u slučaju ponovnog sazivanja redovne godišnje Skupštine Društva. Obrasce punomoći dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba)

 

VII         REGISTRACIJA I GLASANJE NA SKUPŠTINI

 

Preporučuje se dioničarima odnosno zakonskim zastupnicima i punomoćnicima dioničara, koji žele učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije vremena određenog za početaka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i registracije. Svaki dioničar i punomoćnik dioničara dužan je prilikom registracije Odboru za glasanje predočiti validnu/važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet dioničara i punomoćnika dioničara, te valjanost ovlašćenja odnosno punomoći i izvoda iz Sudskog ili drugog nadležnog Registra kompanija domicilne države. Glasanje na Skupštini obavlja se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke i/ili imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine i organa Društva, s tim da Skupština može odlučiti da se izbor radnih tijela Skupštine vrši putem „aklamacije" odnosno dizanjem ruku.

 

VIII        UVID U MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

 

Od dana objavljivanja ovog Obavještenja, svi dioničari, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici imaju pravo izvršiti uvid u listu dioničara, uvid u finansijske izvještaje, izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te prijedloge odluka za Skupštinu. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju naprijed navedenih dokumenata. Uvid u sve navedene materijale može se izvršiti u sjedištu društva Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva 53., svakim radnim danom, osim srijedom i petkom, u vremenu od 10:30 do 13:30 sati, počev od 09.06.2022. godine pa zaključno sa 24.06.2022. godine. Sekretar Društva ili druga ovlaštena osoba su ovlašteni za obradu uvida i kopiranje materijala, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala za Skupštinu.

 

                                                                                                                              NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

 
SKUPŠTINA2022/Prijava_Fizičke_Osobe_Redovna_Skupština_2022.doc 
SKUPŠTINA2022/Prijava_Pravne_Osobe_Redovna_Skupština_2022.doc
SKUPŠTINA2022/Punomoć_Fizičke_Osobe_Redovna_Skupština_2022.doc
SKUPŠTINA2022/Punomoć_Pravne_Osobe_Redovna_Skupština_2022.doc
SKUPŠTINA2022/Izvještaj_o_događaju_koji_bitno_utiče_na_finansijsko_poslovanje_emitentajuni 25. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%