Redovna godišnja Skupština Bosnalijeka d.d.

U skladu sa odredbama člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15) i člana 48. stav (1) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva broj: 1909/18 od 28.05.2018. godine, objavljuje se:

 

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

 

I              DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

 

Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. Sarajevo će se održati dana 20.06.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu.

 

II            DNEVNI RED SKUPŠTINE

 

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

 

1.      Izbor radnih tijela Skupštine

-        Izbor predsjednika skupštine

-        Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine

2.      Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu, sa finansijskim izvještajina i izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.      Usvajanje odluke o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu

4.      Usvajanje odluke o isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu

5.      Izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu

6.      Razrješenje člana Odbora za reviziju pojedinačno

7.      Izbor člana Odbora za reviziju pojedinačno

8.      Pismeni izvještaj Nadzornog odbora o prodaji stečenih vlastitih dionica

 

III          RADNA TIJELA SKUPŠTINE

 

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine.

 

Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu

-        Zlatan Pilipović, predsjednik

-        Arman Pezo, član

-        Nail Šehović, član

 

U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su:

-        Amer Ćosibegović

-        Avdija Buhić

 

Zapisnik o radu Skupštine vodit će Sekretar Društva ili druga ovlaštena službena osoba.

 

IV           PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

 

1.      Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine

2.      Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.      Prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godnu

4.      Prijedlog odluke isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu

5.      Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu

6.      Prijedlog odluke o razrješenju Lane Mujanović sa funkcije člana Odbora za reviziju

7.      Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za reviziju pojedinačno

 

V             PRAVO UČEŠĆA I PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari, odnosno zakonski zastupnici dioničara i/ili punomoćnici dioničara, koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH najkasnije 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar i/ili punomoćnik dioničara koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, t.j. zaključno sa 16.06.2018. godine.

Prijava se može podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu: Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com).

Obrazac prijave dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba).

 

VI           PRAVO UČEŠĆA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PUTEM PUNOMOĆNIKA

 

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjerena punomoć, uz identifikacioni dokument dioničara i punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na daresu: Bosnalijek d.d., ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com), najkasnije do krajnjeg datuma za podnošenje prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine navedenog u prethodnom odjeljku V ovog Obavještenja.

Original ovjerene punomoći, punomoćnik je dužan neposredno predati Odboru za glasanje prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Punomoć izdata za ovu Skupštinu važi i u slučaju ponovnog sazivanja redovne godišnje Skupštine Društva.

Obrazac punomoći dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba).

 

VII         REGISTRACIJA I GLASANJE NA SKUPŠTINI

 

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara, koji žele učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije vremena određenog za početaka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i registracije. Svaki dioničar i punomoćnik dioničara dužan je prilikom registracije Odboru za glasanje predočiti validnu/važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet dioničara i punomoćnika dioničara, te valjanost ovlašćenja odnosno punomoći. 

Glasanje na Skupštini obavlja se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke i/ili imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine, osim ukoliko Skupština odluči da će se izbor radnih tijela Skupštine vršiti aklamacijom. Prilikom odlučivanja o razrješenju i izboru člana Odbora za reviziju pojedinačno, glasanje se obavlja zaokruživanjem imena kandidata na glasačkom listiću.

 

VIII        PRIJEDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA, PRIJEDLOGA ODLUKA I PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU

 

Dioničar i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu, pismeno predložiti izmjene i/ili dopune Dnevnog reda i prijedloge odluka Skupštine. Pisani prijedlozi za izmjene i/ili dopune Dnevnog reda, sa prijedlozima odluka, dostavljaju se Nadzornom odboru Društva putem preporučene pošte na adresu: „Bosnalijek d.d." Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53. ili direktno putem protokola Društva, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu. Dioničara i/ili grupa dioničara sa 5 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu, podnijeti Nadzornom odboru Društva na naprijed navedenu adresu ili direktno putem protokola Društva pisani prijedlog kandidata za izbor člana Odbora za reviziju. Pisani prijedlog kandidata za člana Odbora za reviziju mora sadržavati sve potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova za obavljanje funkcije člana Odbora za reviziju predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva.

 

IX           UVID U MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

 

Od dana objavljivanja ovog obavještenja, svi dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo izvršiti uvid u listu dioničara, uvid u finansijske izvještaje, izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave i materijale  koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u Dnevni red Skupštine. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju naprijed navedenih dokumenata. Uvid u sve navedene isprave i materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati u sjedištu društva Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva 53., zaključno sa 16.06.2018. godine do 15:00 sati.  Za obradu zahtjeva za uvid odnosno kopiranje materijala, ovlašten je Sekretar Društva, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala.

 

                                                                                                                                                             NADZORNI ODBOR

 
 
 juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%