INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.

U skladu sa odredbama Člana 233. stav (3) i (4) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15) i Člana 55. stav (3) i Člana 80. stav (1) tačka a) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 1261/17 od 23.05.2017. godine objavljuje se:


Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.
 

O B A V J E Š T E N J E
O PONOVNOM SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 
DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Ponovo se saziva redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., za dan 03.06.2017. godine sa početkom u 12:00 sati. Zasjedanje Skupštine održat će se u prostorijama sjedišta društva Bosnalijek d.d., ul. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo.

II DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela Skupštine
   a) Izbor predsjednika skupštine
   b) Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o prodaji vlastitih dionica Društva
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine Društva
7. Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
8. Donošenje odluke o pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
9. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno
11. Donošenje odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d.

III RADNA TIJELA SKUPŠTINE

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine. 
Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu:
  › Zlatan Pilipović, predsjednik
  › Aida Kosović, član
  › Mujesira Raonić, član
U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su:
  › Arman Pezo
  › Amela Lerić
Zapisnik o radu Skupštine vodit će vršioc dužnosti sekretara Društva ili druga ovlaštena službena osoba. 

IV PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

1. Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine
2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Prijedlog odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu
4. Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu
5. Prijedlog odluke o prodaji vlastitih dionica Društva
6. Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine Društva
7. Prijedlog odluke o prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
8. Prijedlog odluke o pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
9. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
10. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno
11. Prijedlog odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijek d.d.

VPOSTUPAK PRIJAVLJIVANJA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. 
Dioničar i/ili punomoćnik dioničara koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, tj. najkasnije do 31.05.2017. godine do 12:00 sati. Prijava se podnosi u pisanoj formi neposrednom predajom preko protokola na adresi sjedišta Društva, ili preporučenom poštom ili telefaksom (na broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (posredstvom E-mail adrese: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com ).
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, daje se nakon objavljivanja obavještenja o ponovnom sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjerena punomoć, uz identifikacioni dokument dioničara i punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol na adresi sjedišta Društva ili putem preporučene pošte, telefaksom i/ili putem elektronske pošte (E-mail adrese: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com ), najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, tj. najkasnije do 31.05.2017. godine do 12:00 sati. Punomoćnik je dužan original ovjerene punomoći dostaviti najkasnije na samoj Skupštini odnosno, neposredno prije početka vremena određenog za početak zasjedanja Skupštine, a prilikom prijavljivanja punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju Skupštine kod Odbora za glasanje.
Svaki dioničar i/ili punomoćnik, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početaka zasjedanja Skupštine, dužan je Odboru za glasanje odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju. 

Obrazac prijave i punomoći dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva www.bosnalijek.ba
Punomoći izdata za prvobitno sazvanu Skupštinu važe i za ovu ponovno sazvanu Skupštinu.

VI GLASANJE NA SKUPŠTINI

Glasanje na Skupštini će se vršiti putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke i/ili imena kandidata prilikom izbora organa Društva.

VII UVID U MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, koji je podnio prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, kao i svi ostali dioničari Društva, imaju pravo uvida u sve materijale, izvještaje i prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju naprijed navedenih dokumenata. Uvid u sve materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u sjedištu društva Bosnalijek d.d., ul. Jukićeva 53, Sarajevo, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu. Za obradu zahtjeva za uvid odnosno kopiranje materijala, ovlašten je vršioc dužnosti sekretara Društva, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala.

Predsjednik                                
Nadzornog odbora                          
Edin Dizdar                                
 
Prijava - Ponovno sazvana Skupština 2017
Punomoć - Ponovno sazvana Skupština 2017
 
 
 
 


maj 24. 2017
Ranije objavljeno
Obavještenje o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Društva Bosnalijek ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane redovne godišnje Skupšti ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021.

april 25. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%